Logo Shipcoat B.V.

Algemene voorwaarden & privacybeleid

De door ons verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die, naar ons beste weten, betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij, alsook ( eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Wij aanvaarden evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ons worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden en is verplicht aanwijzigingen van ons omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

 Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij zullen deze gegevens niet verwerken op een manier die niet verenigbaar is met de onderstaande doeleinden. Wij garanderen een passend beveiligingsniveau voor uw persoonsgegevens. Shipcoat verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u formulieren op onze website invult, ons een bericht stuurt of wanneer een aankoop doet. Deze persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit uw naam-, adres- en woonplaats gegevens, uit de gegevens betreffende een door u geplaatste bestelling of uit de gegevens betreffende door u bekeken – maar niet aangeschafte – producten, uit vragen die u over onze producten stelt en doordat u zich aanmeldt voor bepaalde diensten. Ook houden wij de bezoekgegevens van onze website bij. Wij registreren op welke manier onze website wordt bezocht en gebruikt welke gegevens uw webbrowser meestuurt.

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming

U mag Shipcoat verzoeken om verbetering of aanvulling, dan wel om verwijdering en vernietiging van op u betrekking hebbende gegevens die feitelijk onjuist zijn, die voor de in dit reglement opgenomen doeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel die anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij zullen u onze beslissing op uw verzoek schriftelijk en gemotiveerd binnen vier weken mededelen.

We doen er alles aan om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen. We gebruiken passende maatregelen om de informatie die u via onze website verstrekt te beschermen en de informatie die we verzamelen en opslaan over onze leveranciersklanten

Gegevens worden opgeslagen op de veilige servers. We zullen deze gegevens nooit combineren met de andere persoonlijke gegevens die voor ons beschikbaar zijn.

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de veiligheidsprocedures en de noodzaak van een goede beveiliging. Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met derden. In sommige gevallen kunnen de gegevens intern worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en te handhaven.